University of Technology Sydney

STM91375 Stream choice (Information Systems)

CBK91820  Systems Analytics choice  12cp
CBK91821  Information Systems choice  12cp
Total  24cp