University of Technology Sydney

STM91309 Embedded Systems stream

48451  Embedded Systems Studio A  6cp
48570  Embedded Systems Studio B  6cp
Total  12cp