University of Technology Sydney

STM90718 Marketing Strategy

24738  Strategic International Marketing  6cp
24706  Strategic Services Marketing  6cp
24750  Marketing Analytics  6cp
24707  Strategic Business Marketing  6cp
Total  24cp