University of Technology Sydney

STM90499 Exchange electives

979505  Exchange Elective 5  8cp
979506  Exchange Elective 6  8cp
979507  Exchange Elective 7  8cp
Total  24cp